Dnes je 14.04.2024, meniny má Justína.   

 

 

 

VZN rok 2023

 1/2023     Účinnosť od: 01.04.2023
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

 

 2/2023     Účinnosť od: 10.03.2023
Všeobecne záväzné nariadenie
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo    VZN - 03/2021 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna

 

 4/2023     Účinnosť od: 01.05.2023
Všeobecne záväzné nariadenie 
o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty mesta Brezna

 

 5/2023     Účinnosť od: 01.05.2023
Všeobecne záväzné nariadenie
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 18/2019 o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby naúzemí mesta Brezno v znení neskorších zmien a doplnkov

 

 6/2023     Účinnosť od: 01.06.2023
Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno

 

 7/2023     Účinnosť od: 05.06.2023
Všeobecne záväzné nariadenie - Trhový poriadok príležitostných trhov

 

 8/2023     Účinnosť od: 01.07.2023
Všeobecne záväzné nariadenie
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 18/2019 o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby naúzemí mesta Brezno v znení neskorších zmien a doplnkov

 

 10/2023     Účinnosť od: 09.07.2023
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Brezno

 

 11/2023     Účinnosť od: 09.07.2023
Všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta

 

 12/2023     Účinnosť od: 06.10.2023
Všeobecne záväzné nariadenie o  jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa

 

 13/2023     Účinnosť od: 06.10.2023
Všeobecne záväzné nariadenie o  nakladaní s odpadmi v meste Brezno

 

 14/2023     Účinnosť od: 06.10.2023
Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 02/2014
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových 
vôd a o nakladaní s odpadovými vodami zo žúmp

 

 15/2023     Účinnosť od: 01.01.2024
Všeobecne záväzné nariadenie o obmedzení hazardných hier na území mesta Brezno v roku 2024

 

 16/2023     Účinnosť od: 01.01.2024
Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Brezno 18/2019 o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta Brezno v znení neskorších predpisov

 

 17/2023     Účinnosť od: 01.01.2024
Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie číslo VZN–07/2023
Trhový poriadok príležitostných trhov

 

 18/2023     Účinnosť od: 01.01.2024
Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie číslo VZN–09/2015
„POŽIARNY PORIADOK MESTA BREZNA“

 

 19/2023     Účinnosť od: 01.01.2024
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno

 

Súbory na stiahnutie

2023_12_vzn_prispevok_pri_narodeni PDF - dokument 290.02 kB B

2023_13_vzn_odpady PDF - dokument 458.85 kB B

2023_14_vzn_voda_dodatok_1 PDF - dokument 340.40 kB B

2023_15_vzn_o_hazardnych_hrach_-2023 PDF - dokument 252.41 kB B

2023_16_dodatok_vzn-_parkovanie 1.69 MB B

2023_17_vzn_dodatok_trhovy_poriadok PDF - dokument 186.79 kB B

2023_18_vzn_poziarny_poriadok PDF - dokument 188.38 kB B

2023_19_vzn-obnova-pamiatkovej-zony PDF - dokument 343.63 kB B

vzn-01_2023_-o_poskytovani-socialnych-sluzieb PDF - dokument 242.23 kB B

vzn-06_2023_uhrada_nakladov_v_skolach PDF - dokument 617.15 kB B

vzn-07_2023_trhovy_poriadok_prilezitostnych_trhov 5.82 MB B

vzn-08_2023_taxisluzba PDF - dokument 689.07 kB B

vzn-10_2023_10_dotacie PDF - dokument 426.12 kB B

vzn-11_2023_o_hospodareni_s_bytmi PDF - dokument 514.09 kB B

vzn_02_2023_dodatok-c.2-k-vzn-03-2021- PDF - dokument 201.31 kB B

vzn_04_2023_prispevok_mlade_talenty PDF - dokument 644.77 kB B

vzn_05_2023_o_parkovani_dodatok PDF - dokument 206.75 kB B