Dnes je 14.04.2024, meniny má Justína.   

 

 

 

VZN rok 2019

 1/2019     Účinnosť od: 1.4.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno

 

 3/2019    Účinnosť od: 1.4.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Brezno

 

 4/2019     Účinnosť od: 1.4.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 03/2016 o parkovaní motorových vozidiel, a výkone Taxi služby na území mesta

 

 5/2019      Účinnosť od: 1.4.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v samosprávnej pôsobnosti mesta

 

 8/2019     Účinnosť od: 12.7.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o používaní pyrotechnických výrobkov

 

 9/2019      Účinnosť od: 1.4.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 12/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Brezno

 

 18/2019     Účinnosť od: 01.02.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta Brezna

 

 19/2019     Účinnosť od: 01.01.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa dopĺňa VZN č. 10/2018 o verejnom poriadku mesta Brezna