Dnes je 20.05.2024, meniny má Bernard.   

 

 

 

Živé vysielanie a videoarchív

nájdete na stránke zastupitelstvo.sk

 

 Živé vysielanie

 Videoarchív zasadnutí / tveso.sk

 Informovanie o vyhotovení a zverejnení videozáznamu
z mestského zastupiteľstva


Prevádzkovateľ: Mesto Brezno
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk


Účel spracovania:
Vyhotovenie obrazového a zvukového záznamu zo zasadnutie mestského zastupiteľstva pre potreby informovania občanov masovokomunikačnými prostriedkami


Právny základ:
Osobitný zákon – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:
Návštevníci webovej stránky mesta, diváci mestskej televízie


Prenos osobných údajov do tretej krajiny:
Nebude


Doba uchovávania osobných údajov:
Do pominutia účelu spracovania


Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.


Práva dotknutej osoby:

  • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z. z.

Brezno, 01.04.2019
Mgr. Zuzana Ďurišová v.r.
prednostka mestského úradu