Dnes je 02.10.2022, meniny má Levoslav.   

 

 

 

VZN rok 2020

 1/2020     Účinnosť od: 27.02.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN - 18/2019 o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta Brezno

 

 2/2020     Účinnosť od: 08.06.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o podmienkach  poskytovania jednorazovej dávky osobám v hmotnej núdzi a ďalšej finančnej pomoci v mimoriadnych situáciách obyvateľom mesta Brezno

 

 3/2020     Účinnosť od: 08.06.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 08/2015 -Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Brezno v znení dodatkov VZN - 09/2016 a VZN - 07/2017

 

 4/2020     Účinnosť od: 08.06.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN - 18/2019 o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta Brezno v platnom znení

 

 5/2020     Účinnosť od: 08.06.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN 11/2018  o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie

 

 6/2020     Účinnosť od: 08.06.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno

 

 7/2020     Účinnosť od: 01.10.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Brezno

 

 8/2020     Účinnosť od: 04.07.2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA BREZNA - ZMENY A DOPLNKY XIV., ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 65/2001 o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna na území mesta Brezna

 

 9/2020     Účinnosť od: 02.10.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN - 09/2018 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

 

 10/2020     Účinnosť od: 02.10.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Brezno

 

 11/2020     Účinnosť od: 23.11.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2018

o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie

 

 13/2020     Účinnosť od: 01.01.2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2019

o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 14/2020     Účinnosť od: 23.11.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019

o parkovaní  motorových vozidiel, a určení stanovíšť TAXI služby na území mesta Brezno v platnom znení

 

 15/2020     Účinnosť od: 01.01.2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa VZN - 20/2019
o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

 

 16/2020     Účinnosť od: 01.01.2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Breznao hazardných hrách na území mesta Brezno

 

 17/2020     Účinnosť od: 01.01.2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Breznao, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 05/2018 o prideľovaní nájomných bytov v bytovom dome s. č. 1230 nachádzajúceho sa na Ul. ŠLN v Brezne v platnom znení

 

 18/2020     Účinnosť od: 01.01.2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Breznao, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 04/2012 o hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta v platnom znení