Dnes je 28.10.2020, meniny má Dobromila/Kevin.   

 

 

 

VZN rok 2020

 1/2020     Účinnosť od: 27.02.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN - 18/2019 o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta Brezno

 

 2/2020     Účinnosť od: 08.06.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o podmienkach  poskytovania jednorazovej dávky osobám v hmotnej núdzi a ďalšej finančnej pomoci v mimoriadnych situáciách obyvateľom mesta Brezno

 

 3/2020     Účinnosť od: 08.06.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 08/2015 -Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Brezno v znení dodatkov VZN - 09/2016 a VZN - 07/2017

 

 4/2020     Účinnosť od: 08.06.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN - 18/2019 o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta Brezno v platnom znení

 

 5/2020     Účinnosť od: 08.06.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN 11/2018  o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie

 

 6/2020     Účinnosť od: 08.06.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno

 

 7/2020     Účinnosť od: 01.10.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Brezno

 

 8/2020     Účinnosť od: 02.10.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA BREZNA - ZMENY A DOPLNKY XIV., ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 65/2001 o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna
na území mesta Brezna

 

 9/2020     Účinnosť od: 02.10.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN - 09/2018 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

 

 10/2020     Účinnosť od: 02.10.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Brezno