Dnes je 24.01.2018, meniny má Timotej.

 

Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

VZN rok 2017

Zoznam platných VZN

 1/2017     Účinnosť od: 1.4.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie číslo VZN - 12/2015 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno

 2/2017     Účinnosť od: 1.4.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.VZN-05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno

 3/2017     Účinnosť od: 13.7.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 06/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Brezno

 4/2017     Účinnosť od: 1.2.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, o zriadení elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy Krčulova č. 21, Brezno so sídlom Brezno, Nálepkova 2404

 5/2017     Účinnosť od: 10.10.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.VZN-03/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov a určenie zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov

 6/2017     Účinnosť od: 1.11.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 05/2012 v znení neskorších zmien a dodatkov o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

 7/2017     Účinnosť od: 10.10.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN -14/2015 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa

 8/2017    Účinnosť od: 1.11.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 08/2015 -Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Brezno

 9/2017     Účinnosť od: 1.1.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania,
zriadených na území mesta Brezna na rok 2018

 10/2017    Účinnosť od: 1.1.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 08/2016o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 11/2017    Účinnosť od: 1.1.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 10/2016 o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie

 12/2017    Účinnosť od: 1.1.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Brezno

 13/2017    Účinnosť od: 1.1.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, Trhový poriadok príležitostných trhov

 14/2017    Účinnosť od: 1.1.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 03/2016 o parkovaní motorových vozidiel, a výkone Taxi služby na území mesta

 

 

Súbory na stiahnutie

vzn_01_2017 PDF - dokument 242.39 kB

vzn_02_2017 PDF - dokument 251.71 kB

vzn_03_2017 PDF - dokument 237.97 kB

vzn_04_2017 PDF - dokument 272.12 kB

vzn_05_2017 PDF - dokument 247.59 kB

vzn_06_2017 PDF - dokument 249.35 kB

vzn_07_2017 zip 465.61 kB

vzn_08_2017 PDF - dokument 248.99 kB

vzn_09_2017 PDF - dokument 295.96 kB

vzn_10_2017 PDF - dokument 254.34 kB

vzn_11_2017 PDF - dokument 256.59 kB

vzn_12_2017 PDF - dokument 278.06 kB

vzn_13_2017 zip 982.63 kB

vzn_14_2017 PDF - dokument 255.21 kB