Dnes je 26.02.2024, meniny má Viktor.   

 

 

 

VZN rok 2017

Zoznam platných VZN

 1/2017     Účinnosť od: 1.4.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie číslo VZN - 12/2015 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno

 

 4/2017     Účinnosť od: 1.2.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, o zriadení elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy Krčulova č. 21, Brezno so sídlom Brezno, Nálepkova 2404

 

 5/2017     Účinnosť od: 10.10.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.VZN-03/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov a určenie zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov

 

 7/2017     Účinnosť od: 10.10.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN -14/2015 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa

 

 9/2017     Účinnosť od: 1.1.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania, zriadených na území mesta Brezna na rok 2018

 

 10/2017    Účinnosť od: 1.1.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 08/2016o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 11/2017    Účinnosť od: 1.1.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 10/2016 o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie

 

 12/2017    Účinnosť od: 1.1.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Brezno

 

 14/2017    Účinnosť od: 1.1.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 03/2016 o parkovaní motorových vozidiel, a výkone Taxi služby na území mesta

 

Súbory na stiahnutie

vzn_01_2017 zmena a doplnenie VZN - 12/2015 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno PDF - dokument 242.39 kB B

vzn_04_2017 o zriadení elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy Krčulova č. 21, Brezno so sídlom Brezno, Nálepkova 2404 PDF - dokument 272.12 kB B

vzn_05_2017 zmena a doplnenie VZN-03/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov a určenie zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov PDF - dokument 247.59 kB B

vzn_06_2017 zmena a doplnenie VZN - 05/2012 v znení neskorších zmien a dodatkov o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej PDF - dokument 249.35 kB B

vzn_07_2017 zmena a doplnenie VZN -14/2015 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa zip 465.61 kB B

vzn_09_2017 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania, zriadený PDF - dokument 295.96 kB B

vzn_10_2017 zmena a doplnenie VZN - 08/2016o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF - dokument 254.34 kB B

vzn_11_2017 zmena a doplnenie VZN - 10/2016 o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie PDF - dokument 256.59 kB B

vzn_12_2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Brezno PDF - dokument 278.06 kB B

vzn_14_ 2017 zmena a doplnenie VZN 03/2016 o parkovaní motorových vozidiel, a výkone Taxi služby na území mesta PDF - dokument 255.21 kB B