Dnes je 20.05.2024, meniny má Bernard.   

 

 

 

VZN rok 2017

Zoznam platných VZN

 4/2017     Účinnosť od: 1.2.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, o zriadení elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy Krčulova č. 21, Brezno so sídlom Brezno, Nálepkova 2404

 

 7/2017     Účinnosť od: 10.10.2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN -14/2015 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa

 

 9/2017     Účinnosť od: 1.1.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania, zriadených na území mesta Brezna na rok 2018

 

 10/2017    Účinnosť od: 1.1.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 08/2016o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 11/2017    Účinnosť od: 1.1.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 10/2016 o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie

 

 12/2017    Účinnosť od: 1.1.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Brezno

 

 14/2017    Účinnosť od: 1.1.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 03/2016 o parkovaní motorových vozidiel, a výkone Taxi služby na území mesta