Dnes je 20.05.2024, meniny má Bernard.   

 

 

 

VZN rok 2022

 3/2022     Účinnosť od: 01.07.2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Breznao určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Brezno

 

 5/2022     Účinnosť od: 06.10.2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN-10/2018 o verejnom poriadku na území mesta Brezna v znení zmien a doplnkov, vykonaných Všeobecne záväzným nariadením č. VZN 19/2019 a Všeobecne záväzným nariadením č. VZN č. 08/2021 a Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN-08/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov

 

 6/2022     Účinnosť od: 07.10.2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN - 03/2021 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna

 

 7/2022     Účinnosť od: 01.01.2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, o obmedzení hazardných hier na území mesta Brezno v roku 2023

 

   8/2022     Účinnosť od: 21.10.2022
Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna - zmeny a doplnky XV. ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 65/2001 o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna na území mesta Brezna

 

   9/2022     Účinnosť od: 01.01.2023
Všeobecne záväzné nariadenie o  určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2023

 

   10/2022     Účinnosť od: 01.01.2023
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

 

   11/2022     Účinnosť od: 01.01.2023
Všeobecne záväzné nariadenie o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie

 

   12/2022     Účinnosť od: 01.01.2023
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

   13/2022     Účinnosť od: 01.01.2023
Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno

 

Oznámenie o úprave VZN 13/2022  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách

a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno:

V súvislosti s administratívno-sčítacou chybou v tabuľke na str. 6, riadok 3 a 4, zverejňujeme opravené znenie VZN 13/2022, platné a účinné od 01.01.2023

 

 

Súbory na stiahnutie

2022_03_vzn_urcenie_ulic 442.63 kB B

2022_05_vzn_doplnok_verejny_poriadok-a-pyrotechnicka PDF - dokument 179.59 kB B

2022_06_vzn_dodatok-c.1-k-vzn-03-2022 PDF - dokument 168.36 kB B

2022_07_vzn_o_hazardnych_hrach_-2023 PDF - dokument 188.38 kB B

2022_08_vzn_zmeny-a-doplnky-upn_xv PDF - dokument 192.63 kB B

2022_09_vzn_financne-prostriedky-na-rok-2023 PDF - dokument 171.96 kB B

2022_10_-vzn_dzn-dan-za-psa._ PDF - dokument 161.85 kB B

2022_11_-vzn_vp-a-dan-za-ubytovanie PDF - dokument 326.80 kB B

2022_12_vzn_ko-a-dso PDF - dokument 153.32 kB B

2022_13_oprava_-vzn_uhrada_nakladov_v_skolach PDF - dokument 318.87 kB B

2022_13_vzn_uhrada_nakladov_v_skolach PDF - dokument 333.31 kB B