Dnes je 02.10.2022, meniny má Levoslav.   

 

 

 

VZN rok 2018

 1/2018     Účinnosť od: 6.3.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA BREZNA - ZMENY A DOPLNKY XII., ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 65/2001 o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna.

 

 2/2018     Účinnosť od: 1.5.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno

 

 3/2018     Účinnosť od: 20.4.2018
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Brezno

 

 4/2018     Účinnosť od: 6.3.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa dopĺňa VZN o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa

 

 5/2018     Účinnosť od: 1.5.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o prideľovaní nájomných bytov v bytovom dome ŠLN s.č.1230

 

 6/2018     Účinnosť od: 20.4.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa VZN -05/2016 o nakladaní s KO a DSO v znení VZN 02/2017

 

 8/2018      Účinnosť od: 17.7.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA BREZNA - ZMENY A DOPLNKY XIII.

 

 9/2018      Účinnosť od: 1.11.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

 

 10/2018      Účinnosť od: 15.10.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o verejnom poriadku na území mesta Brezna

 

 11/2018      Účinnosť od: 1.11.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o verejnom poriadku na území mesta Brezna

 

 12/2018      Účinnosť od: 1.12.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty mesta Brezna

 

 14/2018      Účinnosť od: 1.1.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2019

 

Súbory na stiahnutie

vzn_01_2018 O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA BREZNA - ZMENY A DOPLNKY XII. PDF - dokument 240.56 kB B

vzn_02_2018 o podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno PDF - dokument 297.85 kB B

vzn_03_2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Brezno PDF - dokument 609.50 kB B

vzn_04_2018 zmeny a doplnky číslo VZN - 14/2015 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa v znení VZN – 08/2017 PDF - dokument 427.58 kB B

vzn_05_2018 o prideľovaní nájomných bytov v bytovom dome s. č. 1230 nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského v Brezne PDF - dokument 269.48 kB B

vzn_06_2018 zmeny a doplnky VZN-05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno v znení VZN-02/2017 PDF - dokument 253.85 kB B

vzn_08_2018 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA BREZNA - ZMENY A DOPLNKY XIII. 1.14 MB B

vzn_09_2018 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb PDF - dokument 377.38 kB B

vzn_10_2018 o verejnom poriadku na území mesta Brezna PDF - dokument 326.14 kB B

vzn_11_21018 o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie PDF - dokument 468.69 kB B

vzn_12_2018 o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty mesta Brezna PDF - dokument 284.60 kB B

vzn_14_2018_dotacie-na-skoly-na-2019 PDF - dokument 274.24 kB B