Dnes je 29.05.2023, meniny má Vilma.   

 

 

 

VZN rok 2018

 1/2018     Účinnosť od: 6.3.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA BREZNA - ZMENY A DOPLNKY XII., ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 65/2001 o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna.

 

 2/2018     Účinnosť od: 1.5.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno

 

 3/2018     Účinnosť od: 20.4.2018
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Brezno

 

 5/2018     Účinnosť od: 1.5.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o prideľovaní nájomných bytov v bytovom dome ŠLN s.č.1230

 

 6/2018     Účinnosť od: 20.4.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa VZN -05/2016 o nakladaní s KO a DSO v znení VZN 02/2017

 

 8/2018      Účinnosť od: 17.7.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA BREZNA - ZMENY A DOPLNKY XIII.

 

 10/2018      Účinnosť od: 15.10.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o verejnom poriadku na území mesta Brezna

 

 14/2018      Účinnosť od: 1.1.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2019