Dnes je 31.05.2023, meniny má Petronela/Petrana.   

 

 

 

VZN rok 2016

Zoznam platných VZN

 1/2016     Účinnosť od: 7.4.2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 04/2012 o hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta

 

 2/2016     Účinnosť od: 1.9.2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno

 

 4/2016     Účinnosť od: 5.7.2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 05/2015 o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty mesta Brezna v znení všeobecne záväzného nariadenia číslo VZN – 13/2015

 

 5/2016     Účinnosť od: 1.7.2016
Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno

 

 8/2016     Účinnosť od: 1.1.2017
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 9/2016     Účinnosť od: 1.1.2017
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 08/2015 -Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Brezno

 

 10/2016     Účinnosť od: 1.1.2017
Všeobecne záväzné nariadenie o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie