Dnes je 20.05.2024, meniny má Bernard.   

 

 

 

16.2.2015

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA BREZNA
dňa 16. februára 2015


1/2015
Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.01.2015
2/2015
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Brezna o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty
a dani za nevýherné hracie prístroje č. VZN-13/2012
3/2015
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné
záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 08/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi a likvidácii nelegálnych skládok odpadu na území mesta Brezno
4/2015
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa
školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo
zriadených na území mesta Brezna na rok 2015
5/2015
Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Brezno č. 07/2012
o ochrane zelene na území mesta Brezna
6/2015
Majetkové záležitosti
Žiadosť Milana Blaschke o nájom pozemkov na Michalovej
7/2015
Majetkové záležitosti
Žiadosť Ing. Jaroslava Mojžiša o nájom pozemku na Vrchdolinke v Brezne
8/2015
Majetkové záležitosti
Žiadosť Jána Šalinga o odkúpenie pozemku na Jarabej
9/2015
Majetkové záležitosti
Žiadosť Petra Nižníka o predaj pozemku na Stromovej ulici v Brezne
10/2015
Majetkové záležitosti
Schválenie spôsobu prevodu pozemku na Budovateľskej ulici v Brezne
11/2015
Majetkové záležitosti
Schválenie spôsobu prevodu pozemku na ulici Tehelňa v Brezne
12/2015
Majetkové záležitosti
Kúpa pozemkov parc. E KN č. 2487/4 a 2486/3 v areáli škôlky na ul. Nálepkova, za účelom
majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov, na ktorých je postavené školské zariadenie vo
vlastníctve mesta Brezna
13/2015
Majetkové záležitosti
Odkúpenie časti pozemku pre akciu stavba „Chodníkové prepojenie ul. Dolná-Potočná“,
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
14/2015
Majetkové záležitosti
Žiadosť OP Centrum BR s.r.o. o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena právo uloženia
inžinierskych sietí a právo zriadenia stavby
15/2015
Majetkové záležitosti
Žiadosť obchodnej spoločnosti 4S s. r. o. so sídlom Čierny Balog, Závodie 21, o postúpení práv
a povinností na novú spoločnosť
16/2015
Majetkové záležitosti
Odkúpenie budovy lesného hospodárstva Bachláč na Jarabej
17/2015
Majetkové záležitosti
Žiadosť Okresného úradu Brezno, pozemkový a lesný odbor o stanovisko k vykonaniu
pozemkových úprav
18/2015
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
19/2015
Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na volebné obdobie
2014-2018
20/2015
Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
21/2015
Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna a členov komisií
zriadených mestským zastupiteľstvom
22/2015
Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra mesta Brezna a schválenie volebného poriadku pre voľbu
hlavného kontrolóra
23/2015
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Brezna k návrhu rozpočtu mesta Brezna na roky
2015 – 2017
24/2015
Návrh rozpočtu mesta Brezna na roky 2015 – 2017
25/2015
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
26/2015
Správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri následných finančných
kontrolách v roku 2014
27/2015
Správa z vykonaných následných finančných kontrol dodržiavania a uplatňovania všeobecne
záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií
z rozpočtu mesta za rok 2013
28/2015
Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.
29/2015
Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti
použitia prostriedkov rozpočtu mesta na právne služby v rámci výkonu advokácie na základe
zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 043/2012
30/2015
Rôzne
Ústna informácia primátora mesta Brezna o vydaní a zmenách Organizačného poriadku Mestského
úradu Brezno
31/2015
Rôzne
Mimoriadna odmena poslancov MsZ
32/2015
Rôzne
Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície Brezno
33/2015
Rôzne
Podanie žiadosti o NFP v rámci Regionálneho operačného programu, kód výzvy: ROP-3.1-2014/01
na realizáciu projektu „Stavebné úpravy synagóga Brezno“
34/2015
Rôzne
Voľba prísediacich Okresného súdu v Brezne na volebné obdobie 2015 – 2018
35/2015
Rôzne
Návrh na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na výkon sobášiaceho
36/2015
Rôzne
Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna a rámcový program
zasadnutí v I. polroku 2015
37/2015
Rôzne
Návrh na odpis pohľadávok
38/2015
Rôzne
Navýšenie dotácie pre spoločnosť Snrkapharm s.r.o., Filipovo 20, Beňuš
39/2015
Rôzne
Zánik účasti Mesta Brezno ako spoločníka v spoločnosti Fantázia Brezno s.r.o., IČO : 36 625 922,
so sídlom Rohozná 639, Brezno 977 01
40/2015
Rôzne
Návrh Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy mesta Brezno
41/2015
Rôzne
Návrh na realizáciu zastavania a státia na južnej strane námestia
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Stiahlo z rokovania
1. Materiál pod por. č. 18.10
Rôzne
Pokračovanie konania Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Plnenie uznesenia MsZ číslo 156/2014
z 27.10.2014
2. Materiál pod por. č. 18.13
Rôzne
Vyčíslenie nákladov na opravu miestnej komunikácie ulica Krčulova - ČSA