Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestská polícia

 1. Mesto nariadením zriaďuje a zrušuje svoj poriadkový útvar s názvom Mestská polícia Brezno. Zriadenie, postavenie a úlohy mestskej polície upravuje Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a Organizačný poriadok Mestskej polície mesta Brezna.
 2. Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečení mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh mesta, ktoré pre políciu vyplývajú zo zákonov a nariadení, z uznesení MsZ a pokynov a rozhodnutí primátora mesta.
 3. MsP zriaďuje a ruší mesto VZN.
 4. Mestskú políciu vedie jej náčelník, ktorého na návrh primátora menuje do funkcie na dobu neurčitú a odvoláva MsZ nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
 5. MsÚ vykonáva vo vzťahu k MsP personálnu a mzdovú agendu na základe podkladov náčelníka MsP. Zabezpečuje údržbu, opravy a upratovanie priestorov, ktoré využíva MsP. Zabezpečuje obstarávanie a realizáciu kapitálových investícií pre MsP.
 6. Základné úlohy mestskej polície:
 1. zabezpečuje verejný poriadok v meste,
 2. chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
 3. dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 4. dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 5. vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta,
 6. ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z miestnej úpravy cestnej premávky,
 7. oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta.
 1. Dôležité telefónne čísla
 • 159 - tiesňové volanie
 • 112 - nové všeobecné tiesňové volanie
 • +421 48 63 06 296  - náčelník MsP
 • +421 48 63 06 296 - referent MsP
 • +421 48 61 13 284 - stála služba MsP

 

Zdroj: Štatút mesta Brezna a Organizačný poriadok Mestskej polície Brezno

 


 


TitulkaMestoObčanPodnikateľ/InvestorNávštevník
Úvodná stránka